Kwestie formalne przygotowania i przebiegu egzaminu licencjackiego
Zasady, organizacja i harmonogram Seminarium
Wzory dokumentów
Zadania na kolejne Seminarium
Powrót

Aktualności
20/11/2015
Podatki dla przedsiębiorców nie takie straszne

17/11/2015
Wątpliwości wobec rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

04/09/2015
Przedsiębiorca – aparat skarbowy: kto słabszy kto silniejszy?


Strona Główna / Dydaktyka w sieci / Akademia Leona Koźmińskiego / Przedmioty / Rozwój Rodzinnej Firmy Prof. Jerzy Cieślik / Kwestie formalne przygotowania i przebiegu egzaminu licencjackiego
Kwestie formalne przygotowania i przebiegu egzaminu licencjackiego

EGZAMIN DYPLOMOWY NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA

Egzamin dyplomowy na studiach pierwszego stopniao dbywa się w formie ustnej i składa się z dwóch części:

 

 

 

 • część pierwsza stanowi prezentację wybranego przez studenta zagadnienia stanowiącego przedmiot analizy (10-15 minut). Prezentacja powinna mieć na celu dostarczenie odpowiedzi na sformułowane pytanie badawcze lub rozwiązanie problemu natury praktycznej zidentyfikowanego na podstawie doświadczeń zdobytych w toku praktyki, pracy zawodowej lub stażu. Może to być rodzaj analizy aspektów prawnych, finansowych, organizacyjnych, społeczno-gospodarczych lub innego wybranego zagadnienia;

 

 • druga obejmuje sprawdzenie wiedzy studenta z zakresu podstawowych i kierunkowych treści kształcenia realizowanych na danym kierunku studiów. Podczas egzaminu student udziela odpowiedzi na trzy wylosowane pytania (jedno z listy 50 pytań podstawowych; dwa z listy 100 pytań kierunkowych właściwych dla danego kierunku studiów).

 

Na dyplomie ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia wpisuje się ostateczny wynik studiów wyliczony według sumy następujących składników:

 

 •  60 % średniej arytmetycznej ocen z toku studiów,

 

 • 20 % oceny z pierwszej części egzaminu dyplomowego - prezentacji przedstawionej przez studenta podczas egzaminu,

 

 • 20% średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z drugiej części egzaminu dyplomowego – odpowiedzi na trzy losowo wybrane pytania.

 

SEMINARIUM PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINU DYPLOMOWEGO NA STUDIACH PIERWSZEGO STOPNIA

Celem seminarium jest przygotowanie studentów ostatniego semestru studiów pierwszego stopnia do pierwszej części egzaminu licencjackiego. Seminarium w wymiarze 30 godzin jest prowadzone przez nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora. Dorobek prowadzącego seminarium powinien być związany z problematyką podejmowaną przez studenta w prezentacji.

 

 

Student zapisuje się na seminarium prowadzone przez wybranego nauczyciela akademickiego, który w danym semestrze będzie realizował te zajęcia na danym kierunku studiów. Grupa seminaryjna prowadzona przez jednego opiekuna może liczyć maksymalnie 25 osób. W przypadku większej liczby chętnych decyduje kolejność zapisu.

Podczas seminarium student przygotowuje: prezentację (zawierającą do 10 slajdów merytorycznych) oraz pisemny opis prezentowanego zagadnienia (powinien liczyć do 10 stron maszynopisu, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5, wydrukowane dwustronnie). Materiały te w formie elektronicznej i papierowej wraz z podpisanym oświadczeniem o samodzielności ich przygotowania powinny zostać złożone przez studenta w dziekanacie przed rozpoczęciem letniej sesji egzaminacyjnej. Wymagany jest również podpis osoby prowadzącej seminarium - przygotowanie do egzaminu licencjackiego, stanowiący potwierdzenie przyjęcia projektu i prezentacji oraz dopuszczenia studenta do egzaminu licencjackiego.

Prezentacja i opis zagadnienia powinny zostać przygotowane na szablonach Akademii Leona Koźmińskiego, które wraz z wzorcami oświadczeń studenta oraz osoby prowadzącej seminarium zostały udostępnione na stronie internetowej Uczelni w zakładce - Biuro ds. obsługi prac dyplomowych i absolwentów.

 

KRYTERIA OCENY PREZENTACJI

Komisja egzaminacyjna ocenia prezentację dokonaną przez studenta biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 

 

 

 • dobór tematu prezentacji, który powinien być związany z realizowanym przez studenta kierunkiem studiów;

   

 • wartość merytoryczna prezentacji, w tym: wszechstronność i spójność analizy zagadnienia, trafność doboru metod badawczych, umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, stopień zaawansowania przeprowadzonych analiz, umiejętność prowadzenia logicznego wywodu w prezentacji i doboru kluczowych treści, poprawność sformułowanych wniosków lub proponowanych rozwiązań problemu;

   

 • forma prezentacji, w tym: kompozycja i atrakcyjność prezentacji, struktura wypowiedzi, zastosowane formy przekazu, właściwe wykorzystanie czasu przeznaczonego na prezentację.

  TERMINY

do 06.06.2010 – student powinien dostarczyć do dziekanatu:

 

 

- w wersji papierowej: prezentację zawierającą projekt dyplomowy oraz wydruk slajdów (dwustronnie, zbindowany, okładka przezroczysta) oraz oświadczenie studenta a także oświadczenie osoby prowadzącej przedmiot  przygotowanie do egzaminu licencjackiego stanowiące potwierdzenie przyjęcia projektu i prezentacji oraz dopuszczenia studenta do egzaminu licencjackiego

 

 

- w wersji elektronicznej: prezentację zawierającą projekt dyplomowy oraz prezentację wizualną w Power Point (płyta CD opisana w następujący sposób: imię nazwisko, numer indeksu, kierunek, nazwisko osoby prowadzącej przedmiot przygotowanie do egzaminu licencjackiego, tytuł projektu dyplomowego)

 

 

 

X