Kwestie formalne przygotowania i przebiegu egzaminu licencjackiego
Zasady, organizacja i harmonogram Seminarium
Wzory dokumentów
Zadania na kolejne Seminarium
Powrót

Aktualności
20/11/2015
Podatki dla przedsiębiorców nie takie straszne

17/11/2015
Wątpliwości wobec rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

04/09/2015
Przedsiębiorca – aparat skarbowy: kto słabszy kto silniejszy?


Zasady, organizacja i harmonogram Seminarium

Przygotowanie do egzaminu licencjackiego

Dr hab. Jerzy Cieślik

Seminarium 19.02.2009

Tematy

Nowe zasady przeprowadzenia egzaminu licencjackiego

Temat wiodący seminarium przygotowawczego „Rozwój rodzinnej firmy”

– Inne tematy

– Zasady prowadzenia i uczestnictwa w seminarium  przygotowawczym

– Harmonogram spotkań

– Pytania, dyskusja

– Zadania na kolejne seminarium 26.02.2010

Nowe zasady przeprowadzenia egzaminu licencjackiego

– Nie ma pracy licencjackiej!

– Ale jest pisemny opis prezentowanego zagadnienia (powinien liczyć do 10 stron maszynopisu, czcionka Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5.

– Egzamin dyplomowy na studiach pierwszego stopnia odbywa się w formie ustnej i składa się z dwóch części

Egzamin dyplomowy – Część I

część pierwsza stanowi prezentację wybranego przez studenta zagadnienia stanowiącego przedmiot analizy (10-15 minut). Prezentacja powinna mieć na celu dostarczenie odpowiedzi na sformułowane pytanie badawcze lub rozwiązanie problemu natury praktycznej zidentyfikowanego na podstawie doświadczeń zdobytych w toku praktyki, pracy zawodowej lub stażu. Może to być rodzaj analizy aspektów prawnych, finansowych, organizacyjnych, społeczno-gospodarczych lub innego wybranego zagadnienia; 

Egzamin dyplomowy – Część II

część druga obejmuje sprawdzenie wiedzy studenta z zakresu podstawowych i kierunkowych treści kształcenia realizowanych na danym kierunku studiów. Podczas egzaminu student udziela odpowiedzi na trzy wylosowane pytania (jedno z listy 50 pytań podstawowych; dwa z listy 100 pytań kierunkowych właściwych dla danego kierunku studiów). 

Ocena końcowa

Na dyplomie ukończenia studiów wyższych pierwszego stopnia wpisuje się ostateczny wynik studiów wyliczony według sumy następujących składników: 

– 60 % średniej arytmetycznej ocen z toku studiów, 

– 20 % oceny z pierwszej części egzaminu dyplomowego - prezentacji przedstawionej przez studenta podczas egzaminu, 

– 20% średniej arytmetycznej ocen uzyskanych z drugiej części egzaminu dyplomowego – odpowiedzi na trzy losowo wybrane pytania. 

Temat wiodący seminarium „Rozwój rodzinnej firmy”

– Dorobek prowadzącego seminarium powinien być związany z problematyką podejmowaną przez studenta w prezentacji.

– Pytanie badawcze „ Jak w stosunkowo krótkim czasie (3-5 lat) przyspieszyć rozwój firmy rodzinnej X

– Zasadność wyboru tematu w kontekście populacji studentów ALK

– Zasadność w perspektywie mikroekonomicznej (przedsiębiorstwa)

– Zasadność w perspektywie makroekonomicznej

Sposób odpowiedzi na kierunkowe pytania badawcze

– Diagnoza w oparciu o wiarygodne dane za 2005-2009

– Analiza SWOT

– Identyfikacja niewykorzystanego potencjału rozwojowego firmy

– Kierunkowy program przyspieszenia rozwoju firmy:

– Ujęcie ilościowe 2010-2014

– Kluczowe determinanty sukcesu

– Potrzebny zastrzyk zasobów wiedzy, technologii, kapitału, itp.

Zagrożenia

– Brak danych

– Nie są gromadzone w wymaganym formacie

– Właściciele obawiają się udostępnienia

– Laurkowe podejście w przypadku powiązań rodzinnych

– Konflikt wizji rozwojowych firmy

Dane o firmie – podstawowy zakres

– Dane o charakterze formalnym (data powstania, przedmiot działalności (PKD 2007), forma prawna, struktura właścicielska, etapy rozwoju firmy, itp.)

– Dane ilościowe (2005-2009)

– Przychody ze sprzedaży netto

– W tym eksport

– Pracujący ogółem

– W tym właściciele i członkowie rodzin

– Zatrudnieni na podstawie umowy o pracę

– Aktywa razem

Dane jakościowe

– Forma prowadzenia rachunkowości

– Korzystanie z kredytu bankowego – rozmiary

– Inne zewnętrzne źródła finansowania

– Informatyka w przedsiębiorstwie – infrastruktura techniczna, liczba komputerów, rozwiązania techniczne (intranet, ekstranet, bazy danych)

– Wykorzystanie Internetu w działalności przedsiębiorstwa

– Jakość kadr zarządzanie zasobami ludzkimi

– Strategia rozwoju firmy (formalna, nieformalna)

– Posiadane patenty, znaki towarowe, wzory użytkowe

– Przejawy innowacyjności firmy

Co dalej?

– Osoby, które podejmą temat wiodący

– Dane o firmie – podstawowy zakres – Prezentacja za tydzień

– Osoby, które nie będą w stanie tego zrobić (a chcą utrzymać prowadzącego)  przygotują:

– Propozycję alternatywnego tematu, zgodnego z zainteresowaniami badawczymi prowadzącego

– Zaprezentują  (prezentacja) temat, pytanie badawcze, sposób rozwiązania problemu

Zasady prowadzenia i uczestnictwa w seminarium  przygotowawczym

– To seminarium jest dla tych, którzy chcą się obronić w czerwcu!

– By zdążyć musimy działać szybko, sprawnie i skutecznie

– Decyduje postawa proaktywna, zaangażowanie, dyskusja, wcześniejsze przygotowanie się do seminarium

– Udział w seminarium przygotowawczym jest obowiązkowy

– Informacje na www.seipa.edu.pl

 

Harmonogram spotkań

Data

Dzień

Godzina

Sala

19.02.2010

Piątek

17:00-20:15

D/201

26.02.2010

Piątek

17:00-20:15

A/123

12.03.2010

Piątek

17:00-20:15

C/Sala konferencyjna

26.03.2010

Piątek

17:00-20:15

D/123

16.04.2010

Piątek

17:00-20:15

D/123

23.04.2010

Piątek

17:00-20:15

B/5

14.05.2010

Piątek

17:00-20:15

D/312

28.05.20

Piątek

17:00-18:30

A/9

 

Zadania na kolejne seminarium 26.02.2010

Osoby, które podejmą temat wiodący „Rozwój rodzinnej firmy”

Dane o firmie – podstawowy zakres

– Osoby, które nie będą w stanie tego zrobić przygotują:

– Propozycję alternatywnego tematu, zgodnego z zainteresowaniami badawczymi prowadzącego

– Zaprezentują  (prezentacja) temat, pytanie badawcze, sposób rozwiązania problemu

– Prezentacje zgodne z obowiązującym formatem PowerPoint

X