Geneza programu
Dynamiczny segment przedsiębiorczości
Programy i metody dydaktyczne
Struktura materiałów pomocniczych
Zaproszenie do współpracy
Rejestracja / edycja danych
Materiały pomocnicze - Przedsiębiorczość Innowacyjna
Powrót

Aktualności
20/11/2015
Podatki dla przedsiębiorców nie takie straszne

17/11/2015
Wątpliwości wobec rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

04/09/2015
Przedsiębiorca – aparat skarbowy: kto słabszy kto silniejszy?


Zaproszenie do współpracy

Rozwój technologii ITC a zwłaszcza internetu otworzył nowe obiecujące możliwości dla wszelkiego rodzaju połączeń sieciowych w realizacji różnego przedsięwzięć, zarówno o charakterze biznesowym, jak i społecznym. Oto ludzie funkcjonujący często na odległych kontynentach mogą włączyć się w realizację wspólnych projektów, osiągając przy tym efekty niemożliwe do uzyskania, gdyby działali w pojedynkę. Interesujące omówienie tej problematyki zawiera najnowsza książka Benkler, Y., The Wealth of Networks, Yale University Press, New Haven, 2006.

Jestem przekonany, ze relacje sieciowe przede wszystkim w gronie zainteresowanych wykładowców mogą zwielokrotnić efekty działań w zakresie kształtowania postaw przedsiębiorczych w środowisku młodzieży akademickiej. Niniejszy wortal edukacyjno – doradczy został również pomyślany jako platforma dla takiej współpracy.

Jakie formy współpracy będą mogły być realizowane w pierwszej kolejności. Myślę, że konkretne inicjatywy i pomysły będą się rodziły spontanicznie. W tym miejscu chciałbym tylko zasygnalizować możliwe kierunki:

- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie prowadzonych programów dydaktycznych na różnych typach uczelni z wykorzystaniem niniejszego wortala jako narzędzia do realizacji tych programów. Po zalogowaniu się członkowie „Klubu wykladowców” będą mogli wymieniać doświadczenia i poglądy na wewnętrznym Forum
- ponieważ opracowanie witryn internetowych wspomagających proces dydaktyczny jest zabiegiem dość czasochłonnym, wykładowcy którzy nie mają doświadczenia czy też możliwości czasowych mogą korzystać z niniejszego wortala poprzez skonfigurowanie materiału dydaktycznego i dopasowanie go do indywidualnych potrzeb konkretnego wykładowcy. W praktyce polegałoby na tym, że wykładowca przesyłałby załączony w zakładce Zgłoś przedmiot kwestionariusz podając

  • dane osobowe i dane uczelni
  • terminy i miejsce planowanych zajęć
  • indywidualnie zdefiniowane cele, metody realizacji, warunki zaliczenia, itp
  • bloki tematyczne i ich kolejność.

W oparciu o te dane na wortalu byłby konfigurowany indywidualny przedmiot „przypisany” do konkretnego wykładowcy, z indywidualnym adresem internetowym, który wykladowca przekazywałby studentom.

Szerokie pole możliwości otwiera się dla wykładowców, którzy chcieliby się włączyć w rozwój niniejszego Programu. Przykładowo, na obecnym etapie brak jest osadzonych w polskich realiach studiów przypadku, które byłyby użyteczne w realizacji procesu dydaktycznego. Opracowanie pojedynczego przypadku jest dość czasochłonne, ale stworzenie możliwości wymiany doprowadziłoby do sytuacji, gdzie mielibyśmy do dyspozycji powiększający się zbiór tego rodzaju materiałów dydaktycznych.

Można też sobie wyobrazić, że oprócz podstawowej wersji programu dydaktycznego realizowanego na bazie podręcznika byłyby opracowywane programy uwzględniające specyfikę uruchamiania biznesu w poszczególnych dziedzinach (n.p. IT, biotechnologia ale także usługi medyczne, biznes w sferze kultury, itp). Tak opracowane autorskie programy byłyby następnie zamieszczane na wortalu do wykorzystania przez innych zainteresowanych wykładowców.

Myślę też, że działając wspólnie moglibyśmy osiągnąć lepsze efekty w pozyskiwaniu środków publicznych (zwłaszcza z UE) na wspieranie dynamicznej, innowacyjnej przedsiębiorczości w środowisku akademickim. Mam tu na myśli dofinansowanie programów edukacyjnych w wersji zaawansowanej ( patrz zakładka Programy i metody dydaktyczne) oraz dotacje dla najlepszych projektów biznesowych wdrażanych przez studentów.

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X