Geneza programu
Dynamiczny segment przedsiębiorczości
Programy i metody dydaktyczne
Struktura materiałów pomocniczych
Zaproszenie do współpracy
Rejestracja / edycja danych
Materiały pomocnicze - Przedsiębiorczość Innowacyjna
Powrót

Aktualności
20/11/2015
Podatki dla przedsiębiorców nie takie straszne

17/11/2015
Wątpliwości wobec rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

04/09/2015
Przedsiębiorca – aparat skarbowy: kto słabszy kto silniejszy?


Strona Główna / Wykładowcy (OLD) / Dla wykładowców i szkoleniowców / Dynamiczny segment przedsiębiorczości
Dynamiczny segment przedsiębiorczości

Wśród badaczy zajmujących się problematyką przedsiębiorczości w krajach zachodnich od kilkudziesięciu lat trwa ożywiona dyskusja nad celowością rozróżnienia „prawdziwych przedsiębiorców” tak jak widział ich J. Schumpeter od właścicieli tradycyjnego small businessu. Niewątpliwie nieliczna, bo stanowiąca tylko kilka procent całej populacji MŚP grupa dynamicznych, małych firm wykazuje wiele cech odrębnych od pozostałych. Okazuje się, że to właśnie nowe dynamiczne firmy odgrywają kluczowa rolę w zmniejszaniu bezrobocia (nowopowstałe firmy tradycyjnego sektora small businessu jedynie zastępują te, które wypadły z rynku).

Istotnym utrudnieniem w analizie była niemożność określenia ścisłej linii demarkacyjnej między dynamicznym a tradycyjnym segmentem MŚP. W ostatnich kilku latach (od 2002 r.) kwestia ta została podjęta w ramach zakrojonego na dużą skalę międzynarodowego projektu badawczego n.t. aktywności przedsiębiorczej Global Entrepreneurship Monitor (GEM), który obejmuje także Polskę. Stosowane w książce pojęcie dynamicznego, innowacyjnego biznesu nawiązuje do koncepcji „przedsięwzięć o potencjale wzrostowym” (high-potential ventures) przyjętej na potrzeby tych badań.

Jako nowe przedsięwzięcia o potencjale wzrostowym traktuje się takie, które spełniają przynajmniej jedno z czterech poniższych kryteriów (Autio E., High-Potential Entrepreneurship. United Nations, 2003, s. 3):

-inicjatorzy planują osiągnąć poziom zatrudnienia minimum 19 osób przed upływem 5 lat od uruchomienia (w najnowszych badaniach GEM ten próg został ustalony na poziomie 20 zatrudnionych;
- oferty rynkowa ma charakter innowacyjny, co definiowane jest jako brak konkurentów bądź, gdy ich liczba jest niewielka w danym wąskim segmencie rynku;
- cześć grupy docelowej klientów firmy mieszka za granicą (eksport);
- stosowane technologie były znane firmie krócej niż jeden rok (innowacyjność procesu technologicznego).

Jak wynika z powyższego zestawienia kryteriów, spektrum przedsięwzięć o potencjale wzrostowym jest definiowane bardzo szeroko i takie podejście stosuję konsekwentnie w książce.
Warto też dodać, że w ostatnich latach w krajach wysoko rozwiniętych należących do OECD obserwujemy proces ewolucji polityki gospodarczej w odniesieniu do sektora MŚP, który polega na stosowaniu odrębnych metod i narządzi dla wspierania dynamicznego sektora od metod wspierania tradycyjnego small businessu (por.Lundstrom A., Stevenson L.A., Entrepreneurship Policy: Theory and Practice, Springer, New York 2005).

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X