Strona główna

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU

Wspólny projekt Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz Akademii Leona Koźmińskiego


Projekt „WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU” był realizowany w okresie od kwietnia 2009 do maja 2011 roku dzięki dofinansowaniu uzyskanemu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”. Realizatorem projektu był Urząd Miasta Stołecznego Warszawy (Lider) we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego (Partner). Celem projektu było wspieranie ambitnych form przedsiębiorczości. Stawialiśmy na kreatywność i innowacyjność warszawiaków (niezależnie od poziomu wykształcenia i uprawianego zawodu) w połączeniu z wysoką dynamiką planowanej działalności gospodarczej.

Wszystkie nowe biznesy rodzą się jako bardzo małe. Niestety przygniatająca większość z nich na takim poziomie pozostaje. Tylko nieliczne planowane są z zamysłem rozwoju i stworzenia „czegoś większego”. Priorytetowe potraktowanie w projekcie WSAB ambitnych form przedsiębiorczości wynikało z dwóch podstawowych przesłanek. Pierwsza to znaczenie młodych dynamicznych firm w zwiększeniu konkurencyjności gospodarki i wzrostu zatrudnienia. Druga, to specyfika Warszawy jako prężnej metropolii z dużą populacją ludzi o zróżnicowanym wykształceniu, doświadczeniu, ludzi dynamicznych i kreatywnych.  Tworzy to znakomite warunki dla ambitnych form przedsiębiorczości, co potwierdza doświadczenie dużych światowych metropolii, które konkurują ze sobą także w tej dziedzinie. Warszawa ma wszelkie szanse włączyć się do tej rywalizacji.

Projekt był próbą wypełnienia luki między wspieraniem przedsiębiorczości osób bezrobotnych, o szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy z jednej, a wspieraniem projektów opartych na zaawansowanych technologiach z drugiej strony. Taki kierunek promocji ambitnej przedsiębiorczości, zwłaszcza w dużych metropoliach, jest aktualnie rozwijany w wielu krajach europejskich a w Polsce ma niewątpliwie oryginalny, prekursorski charakter.

Doświadczenia międzynarodowe pokazują, że ambitne przedsięwzięcia biznesowe wymagają gruntownego przygotowania tak, by już na starcie stworzyć warunki do rozwoju w przyszłości. Temu celowi służyły działania w ramach podstawowego obszaru wsparcia (Moduł A) projektu: szkolenia, doradztwo indywidualne i grupowe, przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości oraz wsparcie pomostowe dla uczestników zamierzających podjąć ambitne formy działalności gospodarczej na terenie Warszawy.

Projekt rozpoczął się od kampanii informacyjno–promocyjnej prowadzonej w okresie czerwiec–lipiec 2009,  która poprzedziła rekrutację uczestników do I a następnie II tury szkoleń. Łącznie chęć udziału w projekcie zgłosiło 2753 uczestników. Rekrutacja była prowadzona drogą elektroniczną, z wykorzystaniem dedykowanej platformy elektronicznej WSAB www.stolicabiznesu.warszawa.pl. Przy bardzo dużej ilości zgłoszeń taka procedura okazała się bardzo efektywna. Łącznie, w wyniku przeprowadzonej procedury rekrutacyjnej, do fazy szkoleniowej zakwalifikowano łącznie 357 osób, co stanowiło ponad 148% planowanej we wniosku liczby uczestników.

W ramach szkoleń uczestnicy brali udział w grupowych warsztatach, gdzie dyskutowano różne aspekty prowadzenia własnej firmy. Dodatkowo uczestnicy mieli szansę  skorzystać z doradztwa konsultantów biznesowych (średnio 6 godzin na osobę), w celu opracowania biznesplanów.  Faza szkoleniowa została zakończona egzaminem testowym, który zdało z wynikiem pozytywnym ponad 84% uczestników, co było warunkiem przejścia do fazy inwestycyjnej.

W ramach fazy inwestycyjnej, w pierwsze kolejności przeprowadzono konkurs biznesplanów, który wyłonił 72 uczestników, którzy uzyskali dotację inwestycyjną na uruchomienie działalności gospodarczej oraz dodatkowe wsparcie pomostowe. Ponadto w trakcie 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej korzystali oni z doradztwa konsultantów biznesowych w łącznej liczbie 12 godzin na uczestnika. Postęp w rozwijaniu działalności gospodarczej przez uczestników, był monitorowany z wykorzystaniem platformy elektronicznej WSAB.

W wyniku realizacji Projektu, jego uczestnicy utworzyli 228 przedsiębiorstw, z których zdecydowana większość kontynuuje działalność. Zamieszczone na witrynie filmy wideo, oprócz ogólnych informacji o projekcie, prezentują sylwetki 8 przedsiębiorców WSAB i ich firm.

Uzupełniającym kierunkiem aktywności w ramach projektu była szeroko zakrojona kampania promocyjna, skierowana  do mieszkańców Warszawy planujących uruchomienie działalności gospodarczej (Moduł B). W tym celu uruchomiono dwa punkty informacyjno-promocyjne (IP): jeden na terenie dzielnicy Ursynów a drugi w Śródmieściu Warszawy. Łącznie w trakcie realizacji projektu personel punktów IP udzielił informacji i porad o łącznym czasie trwania prawie 6250 godzin.

Zapraszamy do obejrzenia filmów prezentujących kilkoro spośród ponad 70 przedsiębiorczyń i przedsiębiorców, którzy zainicjowali działalność gospodarczą w ramach projektu "WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU".NOWE PROJEKTY CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMII LEONA KOŹMIŃSKIEGOPRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W SEKTORACH KREATYWNYCH

okres realizacji: wrzesień 2011 - sierpień 2013

Kontynuując działania wspierające przedsiębiorczość na terenie Mazowsza, po projektach "Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes" (skierowanym do studentów) oraz "Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu" (nastawionym na rozwijanie dynamicznych form przedsiębiorczości w Warszawie) Centrum Przedsiębiorczości ALK zainicjowało nowe przedsięwzięcie szkoleniowo-doradczo-inwestycyjne. Celem głównym, realizowanego w ramach działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, projektu „Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych", jest stymulowanie na terenie Obszaru Metropolitalnego Warszawy (Miasto Stołeczne i 72 gminy wokół Warszawy) rozwoju nowych, dynamicznie rozwijających się firm z tzw. sektorów kreatywnych, czyli związanych z kulturą i sztuką. Należą do nich branże związane z: antykami i rynkiem sztuki, architekturą, filmem i wideo, fotografią, grami komputerowymi, konserwacją dzieł sztuki, mediami elektronicznymi, muzyką, plastyką i projektowaniem graficznym, projektowaniem mody, publikacjami i działalnością wydawniczą, rękodziełem, tańcem, teatrem, wzornictwem przemysłowym.

Przedsiębiorstwa działające w tych obszarach odgrywają ważną rolę w pobudzaniu rozwoju pozostałych, innowacyjnych sektorów gospodarki. Mają również coraz większy udział w tworzeniu wysokopłatnych miejsc pracy oraz stanowią ważną grupę płatników podatków w obszarach miejskich. Dlatego wspieranie ich stanowi dziś jeden z najważniejszych kierunków działań na rzecz rozwoju gospodarczego i podnoszenia jakości życia mieszkańców regionów i metropolii.

Projekt wszedł obecnie w fazę rozwijania dotowanych firm. Szczegółowe informacje na jego temat znajdują się na stronie www.kreatywni.waw.pl.STOŁECZNE FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Opracowanie, promocja i pilotażowe wdrożenie nowych metod współpracy warszawskiego samorządu
i przedsiębiorstw dla skutecznego zarządzania zmianą gospodarczą.

Wspólny projekt Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz Akademii Leona Koźmińskiego

okres realizacji: wrzesień 2012- październik 2014

Jako stolica szóstego kraju Unii Europejskiej, Warszawa konkuruje z innymi metropoliami nie tylko w układzie krajowym, ale też międzynarodowym. Jednym z głównym czynników decydujących o jej konkurencyjności jest klimat dla przedsiębiorczości a szczególnie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Przeprowadzone w Warszawie w ostatnich latach badania przedsiębiorczości wskazują na dużą potrzebę rozwijania kontaktów i współpracy między firmami wewnątrz sektora MSP oraz na potrzebę usprawnienia ich kontaktów z przedstawicielami samorządu w najbliższym otoczeniu (na poziomie dzielnic). Odpowiadając na to zainteresowanie Urząd Miasta Stołecznego Warszawy wspólnie z Akademią Leona Koźmińskiego zainicjował w czerwcu 2012 roku projekt "Stołeczne Forum Przedsiębiorczości" współfinansowany w ramach działania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt jest pilotażem, w ramach którego opracowywany jest nowy model współpracy na poziomie lokalnym. Jego celem jest stworzenie w Warszawie sieci współpracujących ze sobą 6 dzielnicowych partnerstw przedsiębiorców i samorządu, które będą wspólnie realizowały proaktywny model zarządzania zmianą gospodarczą (poprzez wsparcie dynamicznych procesów rozwojowych MSP). Główne działania w projekcie polegają na tworzeniu lokalnych środowisk przedsiębiorców, opracowywaniu raportów, analiz i strategii na temat stanu i kierunków rozwoju MSP, budowie, wdrożeniu i rozwijaniu baz danych i dzielnicowych portali społecznościowych dla przedsiębiorców. W ramach projektu w Urzędach Dzielnicowych Ochoty, Targówka, Wilanowa, Ursynowa, Pragi Południe i Woli zostaną stworzone stanowiska łączników pomiędzy JST i MSP, pełniących funkcje animatorów współpracy samorządu z biznesem.Więcej informacji o naszych inicjatywach w dziedzinie rozwoju i promocji przedsiębiorczości można znaleźć na witrynie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy http://www.um.warszawa.pl/ oraz na stronie Centrum Przedsiębiorczości Akademii Leona Koźmińskiego http://www.cp.kozminski.edu.pl/ (zawiera także informacje o aktualnych badaniach dotyczących ambitnych form przedsiębiorczości).

 

Kapitał Ludzki - Narodowa strategia spójności
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Unia Europejska - Europejski Fundusz Społeczny
X