Wskazówki metodyczne
Efekty kształcenia
Przykładowy sylabus
Prezentacje
Powrót

Aktualności
20/11/2015
Podatki dla przedsiębiorców nie takie straszne

17/11/2015
Wątpliwości wobec rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

04/09/2015
Przedsiębiorca – aparat skarbowy: kto słabszy kto silniejszy?

Przykładowy sylabus

 

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W WARUNKACH GLOBALIZACJI

PRZYKŁADOWY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2015/2016

(dokument do pobrania)

(materiał wyjściowy do opracowania sylabusa, zgodnie z wymaganiami uczelni)

 

NAZWA PRZEDMIOTU

Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji

KIERUNEK STUDIÓW

Zarządzanie, Ekonomia

 

OSOBA (Y)

PROWADZĄCA (E)

PRZEDMIOT

 

Stopień naukowy,

imię i nazwisko osoby

Katedra / Centrum

 

Forma prowadzenia zajęć (W/K/Ć)

 

 

 

 

 

 

 

CELE KSZTAŁCENIA

Wyposażenie studentów w wiedzę, kompetencje i umiejętności niezbędne dla oceny makroekonomicznych efektów aktywności przedsiębiorczej i dokonywania porównań międzynarodowych

EFEKTY KSZTAŁCENIA

WIEDZA

SYMBOL EFEKTU KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE KIERUNKU

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE PRZEDMIOTU

E/K2_W03                   

1.  Zna źródła danych wykorzystywanych w analizie analizy długofalowych trendów rozwoju przedsiębiorczości

2.  Zna metody analizy związków między aktywnością przedsiębiorczą a poziomem rozwoju gospodarczego

3.  Zna zasady konstruowania wskaźników przedsiębiorczości, swobody prowadzenia działalności gospodarczej i konkurencyjności stosowanych w porównaniach międzynarodowych

 

E/K2_W05

1.  Zna teoretyczne podstawy polityki w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności na różnych etapach rozwoju gospodarczego

2.  Zna teoretyczne koncepcje dotyczące wykorzystania aktywności przedsiębiorczej do walki z bezrobociem

3.  Zna podstawowe koncepcje dotyczące roli kapitału zagranicznego dla krajów przyjmujących, a zwłaszcza dla sektora MŚP

 

 

 

UMIEJĘTNOŚCI

SYMBOL EFEKTU KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE KIERUNKU

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE PRZEDMIOTU

E/K2_U04

1.   Potrafi  dokonać  analizy porównawczej w skali międzynarodowej  związków między rozwojem przedsiębiorczości a  otoczeniem instytucjonalnymi prowadzenia biznesu 

2.   Potrafi dokonać analizy związku między innowacyjnością a sukcesem w biznesie

3.   Potrafi przeprowadzić analizę porównawczą poziomu aktywności przedsiębiorczej w Polsce na tle innych krajów Europy i Świata

 

E/K2_U05

1.  Potrafi dokonać oceny zmian otoczenia zewnętrznego i określonych instrumentów polityki gospodarczej na funkcjonowanie sektora MŚP

2.  Potrafi wykazać zróżnicowaną skuteczność instrumentów polityki gospodarczej stymulujących przedsiębiorczość, w zależności od poziomu rozwoju gospodarczego i uwarunkowań kulturowych

 

 

 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

SYMBOL EFEKTU KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE KIERUNKU

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE PRZEDMIOTU

E/K2_K04

1.   Zna specyfikę przedsiębiorczości kobiet i barier w tej dziedzinie w różnych krajach

2.   Rozumie różnice motywów podejmowania działalności gospodarczej w zależności od stadium rozwoju gospodarczego

3.   Rozumie wpływ tradycji, zwyczajów, kultury, religii na decyzje przedsiębiorcze w różnych krajach

 

 

 

 

 

TREŚCI KSZTAŁCENIA  (najważniejsze)

LICZBA GODZIN

Istota przedsiębiorczości

Oblicza przedsiębiorczości

Pomiar aktywności przedsiębiorczej – porównania międzynarodowe

Przedsiębiorczość a zatrudnienie

Przedsiębiorczość a innowacje

Międzynarodowy wymiar przedsiębiorczości

Czy i jak wspierać przedsiębiorczość?

4

4

6

4

4

4

4

RAZEM LICZBA GODZIN:

30
 

 

FORMA SPRAWDZIANU

CZAS TRWANIA

PROCENTOWY WPŁYW NA

OGÓLNĄ OCENĘ

EFEKTY KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTU

(SYMBOL EFEKTU KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE KIERUNKU)

 

Egzamin testowy zaliczeniowy

90 min.

50%

·         E/K2_W03

·         E/K2_W05

Zebranie danych  i przygotowanie  międzynarodowej analizy porównawczej dotyczącej  przedsiębiorczości

 

25%

·         E/K2_W03

  • E/K2_W05
  • E/K2_U04
  • E/K2_U05
  • E/K2_K04

Przygotowanie  alternatywnie:

(indywidualnie lub w małych grupach):

a)Eseju na temat wybranego rodzaju przedsiębiorczości

b) prezentacji na temat wybranego rodzaju przedsiębiorczości

c) eseju na temat wybranej formy wspierania przedsiębiorczości

 

25%

·         E/K2_W03

  • E/K2_W05
  • E/K2_U04
  • E/K2_U05
  • E/K2_K04

 

BILANS NAKŁADU PRACY STUDENTA WYRAŻONY W GODZINACH I PUNKTACH  ECTS 

 

  1. LICZBA GODZIN KONTAKTOWYCH *

30

  1. LICZBA GODZIN SAMODZIELNEJ PRACY STUDENTA, W TYM: **

Przygotowanie do egzaminu

30

Lektura artykułów naukowych i przygotowanie ich recenzji – prezentacja na zajęciach

30

Zebranie danych  i przygotowanie  międzynarodowej analizy porównawczej dotyczącej  przedsiębiorczości

30

Przygotowanie eseju lub prezentacji  na temat makroekonomicznych skutków i wybranych form wspierania przedsiębiorczości

30

ŁĄCZNY NAKŁAD PRACY STUDENTA W RAMACH PRZEDMIOTU ***

150

LICZBA PUNKTÓW ECTS ****

6

 

INNE UWAGI WŁASNE

Przedmiot koncentruje się na makroekonomicznych uwarunkowaniach i efektach przedsiębiorczości