Fundusze Unijne
Badania naukowe
Współpraca międzynarodowa
Powrót

Aktualności
20/11/2015
Podatki dla przedsiębiorców nie takie straszne

17/11/2015
Wątpliwości wobec rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika

04/09/2015
Przedsiębiorca – aparat skarbowy: kto słabszy kto silniejszy?


Badania naukowe

AKTUALNIE REALIZOWANE PROJEKTY BADAWCZE

 

PROJEKT  „Przedsiębiorczość międzynarodowa w Polsce”
Kierownik projektu: dr hab. Jerzy Cieślik
Projekt nr N N115 2566 33, dofinansowany ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Okres realizacji X. 2007 – IX. 2009.

Głównym celem projektu badawczego jest rozpoznanie zjawiska przedsiębiorczości międzynarodowej (PM) w Polsce – jego skali, prawidłowości i specyfiki na tle tendencji ogólnoświatowych w tej dziedzinie.

Przedsiębiorczość międzynarodowa (international entrepreneurship) definiowana jest jako proces wychodzenia na rynki międzynarodowe przez nowopowstałe firmy w bardzo krótkim czasie po rozpoczęciu działalności i osiągnięciu przez te firmy znaczącego udziału eksportu w sprzedaży ogółem. Sukcesy tych firm określanych jako tzw. born global są przejawem zachowań przedsiębiorczych: mają one charakter proaktywny, innowacyjny i uwzględniają podwyższone ryzyko. Ich motorem są najczęściej właściciele firm (członkowie zespołów przywódczych).

Zjawisko przedsiębiorczości międzynarodowej przybrało znaczące rozmiary w krajach wysoko rozwiniętych dopiero od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego stulecia. W wyniku transformacji ustrojowej omawiane zjawisko wystąpiło w tym czasie w Polsce i to na szeroką skalę. Na podstawie zebranego materiału statystycznego można stwierdzić, że w okresie 1989 – 2003 w działalność eksportową zaangażowane było ok. 160 tys. polskich przedsiębiorstw, w przeważającej większości były to firmy małe i średnie (MSP). Jakkolwiek doświadczenia w prowadzeniu operacji zagranicznych tych firm obejmują okres zaledwie kilku- bądź kilkunastoletni, dla wielu z nich stały się autentyczną dźwignią rozwoju.

W pierwszej fazie realizacji projektu badawczego dokonano rozpoznania światowej literatury oraz zidentyfikowania źródeł informacji statystycznych i w efekcie stworzenia unikalnej bazy danych o ok. 60 tys. polskich firmach zaangażowanych w działalność eksportową. Baza ta umożliwia nie tylko analizę głównych trendów i prawidłowości, ale stanowi doskonały punkt wyjścia do pogłębionych badań metodą ankietową i studiów przypadku, w odniesieniu do konkretnych firm i branż.

Wyniki badań będą upowszechnione w formie:

a) monografii n.t.” Przedsiębiorczość międzynarodowa w Polsce” w języku polskim i angielskim

b) artykułów w specjalistycznych w wiodących czasopismach krajowych i zagranicznych

c) konferencji międzynarodowej n.t. „Przedsiębiorczość międzynarodowa w krajach postkomunistycznych”

d) kompleksowego modułu dydaktycznego dla szkół wyższych do przedmiotu: „Przedsiębiorczość międzynarodowa” w wariancie dla studiów dyplomowych i podyplomowych.

e) ekspertyzy/raportu n.t. „Selektywne instrumenty wspierania przedsiębiorczości międzynarodowej MSP” dla agend administracji państwowej odpowiedzialnych za politykę proeksportową.

 

EIBA Dec 2008 Presentation
Prezentacja PowerPoint
(726 KB)

Pobierz
 

 

 

PROJEKT  „Przedsiębiorstwa dynamiczne”
Kierownik projektu: dr hab. Jerzy Cieślik 

Przedsiębiorstwa dynamiczne to jednostki, tworzone przez ich założycieli  zazwyczaj z zamysłem  działalności na większą skalę a następnie osiągające ponadprzeciętną dynamikę wzrostu zatrudnienia i obrotów. W efekcie bardzo szybko zmieniają one „kategorie zaszeregowania”,  przechodząc od firm mikro do małych, od małych do średnich, niekiedy osiągając bardzo duże rozmiary. Rosnące zainteresowanie tymi przedsiębiorstwami wynika z kluczowej roli, jaką odgrywają w procesie wzrostu gospodarczego, kreowaniu nowych miejsc pracy, wdrażaniu innowacji i rozwoju eksportu. W ostatnim okresie w wyniku inicjatywy OECD i Eurostat zaproponowane zostały zunifikowane metody pomiary tej kategorii firm.

Pilotażowa faza projektu została uruchomiona we wrześniu 2007 r. we współpracy z Departamentem Przedsiębiorstw i Cen GUS. W zakresie metodologii podjętych badań została nawiązana współpraca z Komitetem Statystycznym OECD w ramach projektu Entrepreneurship Indicators Project. Wyniki wstępnej analizy statystycznej zostaną przedstawione na Seminarium "Krytyczna Teoria Organizacji" w dniu 29 lutego 2008 g.12 w Akademii Leona Koźmińskiego.

 

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X