Cele
Sposób realizacji
Uczestnicy/rekrutacja
Wykorzystanie wortalu
Konferencja podsumowująca wyniki Programu
Rejestracja/edycja danych
Zaloguj się
Powrót

Aktualności

W projekcie przewidziany jest udział 20 pracowników naukowych aktualnie zatrudnionych w szkołach wyższych, którzy realizują bądź zamierzają realizować programy dydaktyczne w zakresie innowacyjnej przedsiębiorczości. Wykładowcy ci otrzymają wszechstronne wsparcie w realizacji pilotażowych zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godzin. Wsparcie to będzie polegało na:

  • pomocy merytorycznej w przygotowaniu materiałów do zajęć, przekazaniu narzędzi dydaktycznych i wskazówek metodycznych z możliwością bieżących konsultacji wszystkich problemów, jakie mogą się pojawić w trakcie prowadzenia zajęć. Przewidziane są także 2-dniowe warsztaty przygotowawcze dla wykładowców. Pomoc merytoryczna będzie świadczona przez Kierownika Projektu dr hab. Jerzego Cieślika, który jest autorem podręcznika akademickiego „Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes”, Warszawa, 2006 i powiązanej z podręcznikiem metodologii prowadzenia zajęć z tego przedmiotu z wykorzystaniem platformy internetowej;
  • udostępnieniu wykładowcom wortalu edukacyjno-doradczego jako narzędzia do prowadzenia zajęć, wspomagającego proces dydaktyczny. Szerzej na temat możliwości wykorzystania wortalu w realizacji procesu dydaktycznego patrz zakładka Wykorzystanie wortalu;
  • przekazaniu jednorazowego honorarium dla każdego wykładowcy uczestniczącego w projekcie z tytułu dodatkowych nakładów pracy związanych z przygotowaniem koncepcji i materiałów do zajęć. Honorarium to wypłacane będzie indywidualnym wykładowcom, pod warunkiem uczestnictwa w programie przygotowawczym i przeprowadzeniu pilotażowych zajęć, zakończonych nie później niż do 15 lutego 2008.
  • na zakończenie zostanie zorganizowana 1-dniowa konferencja o zasięgu ogólnopolskim, na której zostałyby podsumowane wyniki pilotażu oraz sformułowane rekomendacje dotyczące pełnej wersji programu.

 

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X