Cele
Sposób realizacji
Uczestnicy/rekrutacja
Wykorzystanie wortalu
Konferencja podsumowująca wyniki Programu
Rejestracja/edycja danych
Zaloguj się
Powrót

Aktualności

W projekcie przewidziany jest udział 20 pracowników naukowych aktualnie zatrudnionych w szkołach wyższych, którzy realizują bądź zamierzają realizować programy dydaktyczne w zakresie innowacyjnej przedsiębiorczości. Kandydatami nie muszą być osoby z wykształceniem ekonomicznym, bowiem zakłada się, że niezbędne elementy wiedzy ekonomiczno-finansowej i szerzej biznesowej zostaną uzupełnione w ramach realizowanego programu szkoleniowo- doradzczego. Kluczowe znaczenie ma chęć i determinacja uczestników w realizacji tego typu programu dydaktycznego i wprowadzeniu go na stałe do oferty programowej macierzystej uczelni.

Jakkolwiek zainteresowani wykładowcy zgłaszają się w trybie indywidualnym zakładamy, że nastąpi to w porozumieniu z władzami macierzystych uczelni. Rektorzy wyższych uczelni, na których w pierwszej kolejności mogą być realizowane zajęcia w dziedzinie innowacyjnej przedsiębiorczości, zostali poinformowani o tym projekcie z sugesią przekazania tej informacji zainteresowanym wykładowcom, zachęceniu ich do uczestnictwa bądź także wytypowaniu kandydatów.

Zgłoszenie do uczestnictwa w programie może być dokonane dwojako:

  • poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego załączonego do pisma do Rektora macierzystej uczelni kandydata i wysłania go na adres: Prof. dr hab. Jerzy Cieślik, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, 03-301 Warszawa;
  • poprzez wypełnienie i przesłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego dostępnego w zakładce Rejestracja/edycja danych .

Wobec ograniczonej liczby uczestników w tym pilotażowym projekcie (tylko 20 wykładowców) o zakwalifikowaniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń z tym, że:

  • preferencyjnie zostaną potraktowani wykładowcy, którzy zadeklarują realizację pilotażowych zajęć jeszcze w semestrze letnim roku akademickiego 2006/2007;
  • w przypadku zgłoszenia z danej uczelni więcej niż jednego wykładowcy w pierwszej kolejności będą uwzględniani kandydaci z uczelni reprezentowanych jednoosobowo.

Ostateczny termin zgłoszenia kandydatów upływa 28 lutego 2007 r. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Kierownik Programu Prof. dr hab. Jerzy Cieślik, e-mail: wykladowca@cieslik.edu.pl.

 

Licencja Creative Commons
O ile nie jest to stwierdzone inaczej wszystkie materiały na tej stronie są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 3.0 Polska Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Edukacji i Rozwoju Przedsiębiorczości.
X